پاسخ تمرینات درس یازدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا

پاسخ تمرینات درس یازدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا

پاسخ تمرینات درس یازدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا

دانلود پاسخ تمرینات درس یازدهم هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان: سرو سربلند سامرا 

تعداد ص: 4        فرمت:word              

 

شامل:

برایم بگو

این درس درباره ی کدام امام ما است؟با توجّه به داستان درس، ویژگي هاي ایشان را بنویسيد. فكر مي کنيد کدام یک از آنها در رفتار شما نيز دیده مي شود؟

 

گفت وگو کنيد

چرا خليفه ي عبّاسي از آزادی امام حسن عسكري عليه السّلام و ارتباط او با مردم مي ترسيد؟

 

تدبّر کنيم

این سخن از امام حسن عسكری عليه السّلام را بخوانيد.چه ارتباطی ميان این سخن و این جمله وجود دارد:  هميشه نيمه ی پر ليوان را ببين.

 

کامل کنيد

اگر من به زیارت امام هادي عليه السّلام و امام حسن عسكري عليه السّلام در سامرا بروم..........

به نظر من چيزي که باعث مي شد امام حسن عسكري عليه السّلام در زندان هاي تنگ و تاریک اميدوار باشد این بود که..............

ایستگاه فكر

متن زیر را بخوانيد.این متن به کدام ویژگی امام حسن عسكری عليه السّلام اشاره می کند؟فكر می کنيد چرا ایشان از این ویژگی برخوردار بودند؟

 

با خانواده

با کمک اعضاي خانواده درباره ي این تصاویر، متني کوتاه بنویسيد و در کلاس بخوانيد.

اطّلاعات زیر را درباره ي زندگي امام حسن عسكري عليه السّلام جمع آوري کنيد و به کلاس گزارش دهيد.